Founding Members of Vedanta Society

 • Arora, Ved & Santosh

 • Bakhshi, Narendra N. & Nirmal

 • Bhalerao, Udhav & Sunanda

 • Bhatia, Mohan

 • Chakravarti, Aninda Kumar & Maya

 • Chattopadhyay, Prasanta & Arati

 • Choubal, Sunil & Sujata

 • Dasgupta, Manilal & Manju

 • Dhand, Hargopal (Harry)

 • Dhingra, Harbans L. & Wanti

 • Gupta, Madan & Suman

 • Krishan, Kewal & Chandbala

 • Kushwaha, Radhey Lal & Lata

 • Kulshreshtha, Surendra & Roma

 • Lakhanpal,Sarv & Usha

 • Manohar, Ram & Asha

 • Narang, Harbans & Raj

 • Padmanabha, Subbarao & Pari

 • Pandya, Shantilal & Savita Gauri

 • Pandya, Vrajbihariroy & Annapurna

 • Rao, Kris & Leela

 • Rege, U.P. & Kanchan

 • Sareen, Baldev.K. & Shabnam

 • Sinha, Bhairav Nath & Shakuntala

 • Sisodhia, Chatur & Vimal

 • Thakur, Kripa & Aruna