Founding Members of Vedanta Society

Arora, Ved & Santosh

Bakhshi, Narendra N. & Nirmal

Bhalerao, Udhav & Sunanda

Bhatia, Mohan

Chakravarti, Aninda Kumar & Maya

Chattopadhyay, Prasanta & Arati

Choubal, Sunil & Sujata

Dasgupta, Manilal & Manju

Dhand, Hargopal (Harry)

Dhingra, Harbans L. & Wanti

Gupta, Madan & Suman

Krishan, Kewal & Chandbala

Kushwaha, Radhey Lal & Lata

Kulshreshtha, Surendra & Roma

Lakhanpal,Sarv & Usha

Manohar, Ram & Asha

Narang, Harbans & Raj

Padmanabha, Subbarao & Pari

Pandya, Shantilal & Savita Gauri

Pandya, Vrajbihariroy & Annapurna

Rao, Kris & Leela

Rege, U.P. & Kanchan

Sareen, Baldev.K. & Shabnam

Sinha, Bhairav Nath & Shakuntala

Sisodhia, Chatur & Vimal

Thakur, Kripa & Aruna

Raj Dhir